2022

Skoolfonds / School fees

HANDBOEK-BRUIKHUUR 2022TEXTBOOK LEASE FEE 2022
Boekgelde per leerling (eenmalig) – geen terugbetaling
Text books fees per learner (once off)- no refund
R 600-00
Skoolfonds / School fees 2022
Volle bedrag – Skoolfonds vir 2022
Full amount – School fees for 2022
R17 750
11 Paaiemente- Januarie tot November
11 Instalments- January to November
R1 613.64
Volle skoolfonds bedrag betaal voor 31 Maart 2022
R1 420 korting.
Full school fees payment before 31 March 2022
R1 420 discount.
R16 330
Betaalbaar Januarie 2022
• Eerste skoolfonds paaiement - Januarie 2022
• Handboek-bruikhuur
Payable January 2022
• First school fee instalment - January 2022
• Textbook lease fee
R1 613.64
R 600.00  
R2 213.64
SENTRUM EN WERKSWINKELFOOI (Betaalbaar Januarie 2022)
Elektries, Meganies, Siviel, Verbruikers, RTT en IGO
CENTRUM AND WORKSHOP FEE (Payable January 2022)
Electrical, Mechanical, Civil, Consumers, CAT and EGD                                                     
R200
(betaalbaar vir elke sentrum / werkswinkel)
(payable for every centrum / workshop)

Let wel : Indien volle bedrag nie gedurende Januarie tot Maart betaal word nie, is paaiemente vanaf Januarie verpligtend.

•Handboekgelde is nie oordraagbaar na die volgende jaar nie.
•Indien die handboek gedurende die jaar gesteel of verlore raak moet die boek vervang word teen ‘n bedrag van R260 per boek.

GEEN KORTING WORD OP HANDBOEKGELDE, SENTRUM EN WERKSWINKEL FOOIE TOEGESTAAN NIE.

Note : If full payment is not effected in January to March, instalments are compulsory from January.

•Textbook fees are not transferred to the next year.
•In the event of the textbook being lost or stolen during the year the book must be replaced at the cost of R260 per book.

NO SETTLEMENT DISCOUNT IS APPLICABLE ON TEXTBOOK FEES, CENTRUM AND WORKSHOP FEE.

SPORTSPANNE EN BUSGELDSPORT TEAMS AND BUS FARE
Busgeld sal gehef word wanneer sportspanne moet weg speel. Bus fare will be levied when sport teams play at other venues.
Die volgende inligting word reeds in Januarie aan u bekend gemaak sodat u die gelde kan afbetaal indien u dit sou verkies.The following information will already be available in January should you wish to pay the monies in instalments.
GRAAD 8 ASAT (verpligtend)
GRAAD 9 AANLEG- EN BELANGSTELLING-TOETSE (op aanvraag)

Word benodig vir sinvolle vakkeuses en beroepsinligting.

GRADE 8 ASAT (compulsory)
GRADE 9 APTITUDE- AND INTEREST TEST (on request)

Required for meaningful subject choices and career information.
R140 p.j.R140 p.a.
MATRIEKAFSKEID
Matrikulante van H/S GERRIT MARITZ.
Metgesel: Gr 10 -12 leerders van enige skool of volwassenes.
GEEN GR 8 OF 9 LEERDERS SAL TOEGELAAT WORD BY DIE MATRIEKAFSKEID NIE; buiten as spesiale toestemmingsvorm by Juf. Ford af geteken is.

MATRIC FAREWELL
Matriculants of H/S GERRIT MARITZ.
Partner: Gr 10-12 learners of any school or adults.
NO GR 8 OR 9 LEARNERS WILL BE ALLOWED AT THE MATRIC FAREWELL; unless special permission form is signed off by Ms. Ford.
R750 elk
R900 elk

R750 each
R900 each
GRAAD 10-KAMP
GRADE 10 CAMP
MIGHTY APIES
R950
JAARBOEK / YEAR BOOKR200
NEEM KENNIS
Bogemelde bedrae is slegs ‘n riglyn, kan verander deur die jaar.
TAKE NOTE
Above amount is only a guideline, can change during the year.
BANKBESONDERHEDEBANKING DETAILS
H/S GERRIT MARITZ
ABSA TJEKREKENING
REK NO: 060390126
PRETORIA-NOORD

VERW: Naam, Van en Registerklas                                
H/S GERRIT MARITZ
ABSA TJEKREKENING
ACC NO : 060390126
PRETORIA NORTH

REF: Name, Surname and Register class.
Contact Us

Tel: 012 546 6685
Fax: (012) 565 5004
admin@gerries.co.za

Find Us

Daan de Wet Nel Rylaan
Pretoria Noord