Nuus briewe / News letters

Algemene Jaarvergadering

19 Oktober 2020

Die algemene jaarvergadering vind plaas op 3 November 2020 om 18h00 in die skoolsaal. Gedurende die vergadering word die begroting vir 2021 bespreek en dienooreenkomstig goedgekeur. Indien daar tydens hierdie vergadering nie 'n korum is nie, sal die vergadering uitgestel word tot Donderdag 26 November 2020 om 18h00.

Sien meer

Annual General Meeting

19 October 2020

The Annual General Meeting will be on 3 November 2020 at 18:00 in the school hall. During the meeting, the budget for 2021 will be discussed and approved accordingly. If there is no corum during this meeting, the meeting will be postponed until Thursday 26 November 2020 at 18:00.

View more


Skoolbywoning, Tydrooster en Skooldag

23 September 2020

Die graad 12's voltooi hulle rekordeksamen Vrydag 25 September 2020. Vanaf Maandag 28 September tot die einde van die kwartaal, Vrydag 23 Oktober 2020 moet die graad 12's aanmeld vir normale skoolbywoning.

Sien meer

School attendance, Time table and School day

23 September 2020

The Grade 12's completes the pre-lim exams on Friday, 25 September 2020. From Monday, 28 September to Friday 23 October the Grade 12's will attend school as during the weeks since the return after lockdown. Much work still needs to be completed. Please ensure your child is not absent.

View more


Belangrike inligting 

18 Augustus 2020

Baie welkom terug na 'n lang uitgerekte grendeltydperk. Ons Sien uit om u kind by die skool te verwelkom. Die skool is gesaniteer en ons het 'n sertifikaat daarvoor ontvang. Ten spyte van al die voorsorgmaatreëls wat reeds getref is, is daar steeds risiko's wat bestuur moet word.

Sien meer

Important information 

18 August 2020

Welcome back after a long national lockdown period. We look forward to receiving your child at school once more. In spite of all possible preventative measures we have taken, certain risks still have to be managed.

View more


Belangrike inligting 

16 Julie 2020

As gevolg van die Covid-19, ervaar ouers en leerders baie angstigheid en daarom is die volgende inligting belangrik.

Sien meer

Important information 

16 July 2020

Due to the Covid-19 and the anxiety that learners and parents experience, the following notice is very important.

View more


Rooster vir graad 12 en graad 11 leerders 

6 Julie 2020

As gevolg van die Covid-19 protokols was die skool gesluit op Maandag 6 July 2020. Gedurende die afgelope naweek was die skool ontsmet deur Cristal Solutions en die skoonmaak van die skool is tans aan die gang.

Sien meer

Timetable for grade 12 and grade 11 learners 

6 July 2020

Due to Covid-19 protocols the school was closed on Monday 6 July 2020. During the past weekend the school was disinfected by Cristal Solutions and deep cleaning is in progress at the school. The necessary certificate was obtained to confirm that the school was sanitised.

View more


Passop vir fopnuus

3 Junie 2020

Die afgelope 2 maande is daar heelwat fopnuus wat op sosiale media versprei word in verband met Covid-19. Die skool het met groot teleurstelling verneem dat leerders van die skool fopnuus aanstuur wat beweer dat twee personeellede van Gerrit Maritz positief getoets het vir die Covid-19.

Sien meer

Beware of fake news

3 June 2020

During the past 2 months a lot of fake news has been spread on social media regarding Covid-19. The school was greatly disappointed to discover that learners of the school are responsible for spreading fake news that two of our staff members tested positive for Covid-19.

View more


Terug na skool

29 Mei 2020

Baie welkom terug na 'n lang uitgerekte grendeltydperk. Ons Sien uit om u kind by die skool te verwelkom. Die skool is gesaniteer en ons het 'n sertifikaat daarvoor ontvang. Ten spyte van al die voorsorgmaatreëls wat reeds getref is, is daar steeds risiko's wat bestuur moet word.

Sien meer

Back to school

29 May 2020

Welcome back after a long national lockdown period. We look forward to receiving your child at school once more. In spite of all possible preventative measures we have taken, certain risks still have to be managed.

View more


Covid-19

17 April 2020

Covid-19 het verreikende gevolge vir die onderwys en skole. Die grendelperiode (lock down) sal wel ophou maar ons weet nie wanneer nie. Ons moet dus gereed wees vir die buitengewone omstandighede wat gaan volg...

Sien meer

Covid-19

17 April 2020

Covid-19 has far-reaching consequences for education and schools. The lock down period will stop but we do not know when. We must therefore be ready for the extraordinary circumstances that will follow...

View more


Betaling van skoolfonds

17 April 2020

Die beheerliggaam het met kommer opgelet dat verskeie ouers nie skoolfonds betaal het hierdie maand nie. Die beheerliggaam wil ouers aanmoedig om voort te gaan met die betaling van skoolfonds om 'n situasie te vermy waar die skool se finansies onder geweldige druk verkeer.

Sien meer

Payment of school fees

17 April 2020

The Governing Body has noted that some parents have not made payment of school fees this month. The Governing Body urges parents to continue with the payment of school fees to avoid a situation where the school will experience extreme financial difficulty.

View more

Contact Us

Tel: (012) 546 6685/6   
Fax: (012) 565 5004
admin@gerries.co.za

Find Us

Daan de Wet Nel Rylaan
Pretoria Noord