Tel: (012) 546 6685/6 | Faks: (012) 565 5004


Kopiereg © 2015 - Alle Regte Voorbehou - Ontwerp deur Madelein van Niekerk

Welkom Contact us Admin Ouersake Academics Personeel Sports Kultuur Committees Aktiwiteite Gallery
Dissiplinêre stelsel / Disciplinary System


Navrae:  Me L Schoeman (Dissiplinêre beampte)

012 546 6685 of dissipline@gerries.co.za

Die dissiplinêre stelsel van die skool word bedryf deur 'n merietesisteem wat gebou is op krediet- en debietpuntestelsel. Debietpunte word toekgeken aan leerlinge wat die skoolreëls oortree.


Kredietpunte word toegeken aan leerlinge wat aan skoolaktiwiteite deelneem en/of vrywillig diens wil lewer op enige gebied by die skool. Aan die begin van die jaar teken leerlinge die gedragskode om te bevestig dat hulle die reëls van die skool sal nakom.



The disciplinary system of the school is operated by a merit system which is built on credit and debit point system. Demerits are awarded to pupils who break school rules.


Credits are awarded to students who participate in school activities and/or voluntary service would deliver on any field at the school. At the beginning of the year recorded pupils to confirm the code of conduct that they will adhere to the rules of the school.

Vir meer inligting klik op:  

Vir meer inligting klik op:   

Vir meer inligting klik op:  


Vir meer inligting klik op:  

MERIETESTELSEL/ MERIT SYSTEM

SKOOLREËLS / SCHOOL RULES

GEDRAGSKODE VIR LEERDERS /

CODE OF CONDUCT

ERNSTIGE WANGEDRAG WAT SKORSING TOT GEVOLG KAN Hê (1 - 5 DAE) / SUSPENSION