Tel: (012) 546 6685/6 | Faks: (012) 565 5004


Kopiereg © 2015 - Alle Regte Voorbehou - Ontwerp deur Madelein van Niekerk

Welkom Contact us Admin Ouersake Academics Personeel Sports Kultuur Committees Aktiwiteite Gallery
ASAT toetse/ tests

Graad 8 - ASAT toetsing

Op Woensdag, 29 Maart 2017 gaan die graad 8-leerders ASAT-toetse aflê.  Die toetse word deur ‘n gekwalifiseerde psigometris/sielkundige in skooltyd afgelê.

Hierdie toetse kan help met die bepaling van die leerder se verbale en nie-verbale vermoë sodat die nodige hulp en leiding daarna gegee kan word.  

Die koste beloop R100-00 wat so spoedig moontlik by Me E Naudé inbetaal moet word.  Indien u dit elektronies doen, gebruik asseblief die volgende verwysing:  U kind se naam en ASAT.  Stuur asseblief bewys van betaling na Me. E Naudé.

U kind sal ‘n omsendbrief in hierdie verband ontvang.

Grade 8 - ASAT testing

On Wednesday, 29 March 2017 the grade 8 learners are going to write ASAT tests.  These tests are done by a qualified psychologist during school hours.  

These tests assist in determining a learner’s verbal and non-verbal abilities so that necessary help and guidance may be given.  

The cost for the test is R100-00 which you have to pay at MS. E Naudé as soon as possible.  If you do an EFT payment, please use the following as reference:  Your child name and ASAT.  Please sent proof of payment to MS. E Naudé.

Your child will receive an newsletter in this regard.Kamp organiseerder: Me E Naudé