Tuis Skool Kalender Ons Skool Inskrywings Finansies Akademie Sport Personeel Foto Album Kontak Ons


HANDBOEK-BRUIKHUUR 2018

TEXTBOOK LEASE FEE 2018


Boekgelde per leerling (eenmalig)

Text books fees per learner (once off)

R -
SKOOLFONDS 2018  |  SCHOOL FEES 2018
per leerder  |  per learner

Aanvangskapitaal – Januarie

Initial capital – January  

R -

10 Paaiemente- Februarie tot November

10 Installments- February to November

R -

Volle bedrag

Full amount

R -

Volle bedrag betaal voor 28 Februarie R 984 korting.

Full payment before 28 February R 984 discount .

R -


Let wel :  Indien volle bedrag nie gedurende Januarie of Februarie betaal word nie, is paaiemente verpligtend.

Note : If full payment is not effected in January or February, instalments are compulsory.

Handboekgelde is nie oordraagbaar na die volgende jaar nie.

Textbook fees are not transferred to the next year.

Indien die handboek gedurende die jaar gesteel of verlore raak moet die boek vervang word teen ‘n bedrag van R250 per boek.
In the event of the textbook being lost or stolen during the year the book must be replaced at the cost of R250 per book.

GEEN KORTING WORD OP HANDBOEKGELDE TOEGESTAAN NIE.
NO SETTLEMENT DISCOUNT IS APPLICABLE ON TEXTBOOK FEES.


BANKBESONDERHEDE

BANKING DETAILS

H/S GERRIT MARITZ

ABSA TJEKREKENING

REK NO:  060390126

PRETORIA-NOORD

H/S GERRIT MARITZ

ABSA TJEKREKENING

ACC NO :  060390126

PRETORIA NORTH

VERW: Naam, Van en Registerklas

REF: Name, Surname and Register class.